Vedtægter
W1siziisijiwmjavmtavmdyvmjazy3owdmjqbv9tewriyw5rxzcyohg5mhb4x25lzy5qcgcixv0?sha=720f9501d1b5144a
Vedtægter for Allerød Håndbold Klub

§ 1. Navn og hjemsted:
Klubbens navn er Allerød Håndbold Klub og hjemsted er i Allerød Kommune.

§ 2. Formål:
Klubbens formål er at spille og fremme kendskabet til håndboldspillet, samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, således at der skabes et sundt foreningsliv for medlemmerne.

§ 3. Medlemskab:
Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

§ 4. Indmeldelse:
Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer/medlemsadministrator via formular på
klubbens hjemmeside.

§ 5. Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer/medlemsadministrator via
formular på klubbens hjemmeside.

§ 6. Kontingent:
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling eller evt. en ekstraordinær
generalforsamling.
Såfremt forfaldent kontingent ikke er modtaget senest 14 dage efter forfaldsdag, fremsendes en rykker og der pålægges et gebyr fastsat af bestyrelsen. Betalingen skal ske senest 14 dage fra rykkerbrevets dato.
Ved fortsat manglende betaling mister medlemmet retten til træne i og at spille for Allerød Håndbold Klub.

§ 7. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, f.eks. på offentlige tilgængelige medier, der ses af klubbens medlemmer og andre med interesse i Allerød Håndbold Klub.
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8. Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetningen.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
  4. Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af medlemskontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

§ 9. Stemmeret og afstemning:
Stemmeret har ethvert tilstedeværende medlem, såvel aktive som passive, når disse har været medlemmer i mindst tre måneder, og ikke er i kontingentrestance, dog har unge under 15 år kun stemmeret via fremmødte forældre eller værge.
Til vedtagelse af almindelige forslag kræves over halvdelen af de afgivne stemmer.
Skriftlig afstemning foretages, såfremt 10 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer eller
dirigenten forlanger det, i modsat fald sker afstemningen ved håndsoprækning.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst ¼ eller 50 af de
stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen. Anmodning
om ekstraordinær generalforsamling skal være bilagt en motiveret fremstilling af forhandlingsemner.
Bestyrelsen indvarsler til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage
efter begæringens fremkomst.

§ 11. Bestyrelsens ledelse:
Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 – 10 personer. Heraf vælges formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold.
Alle vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan ske for en ny periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde, senest 3 uger efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Suppleanterne vælges for 1 år.
Valgbarhed har stemmeberettigede, der er fyldt 15 år og deres forældre, dog kræves at formand og kasserer er personlig myndig. For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede
og tilkendegive at være villig til at modtage valg eller der skal skriftlig ligge tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt
og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

§ 12. Regnskab:
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Klubbens regnskab afleveres til revision indenudgangen af marts måned.
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være
forsynet med revisorpåtegning og underskrift.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. På den ordinære
generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

§ 13. Vedtægtsændringer:
Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.

§ 14. Allerød Håndbold Klubs opløsning:
Allerød Håndbold Klub kan kun opløses når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der
afholdes med mindst 30 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom, med 2/3 af de afgivne stemmer for opløsningen.
På generalforsamlingen skal træffes bestemmelse om anvendelse af klubbens evt. formue og løsøre.


Således vedtaget på generalforsamling den 28. februar-2019
Underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer

W1siziisijiwmjavmtavmjgvnhuznmliemnrbl9tewriyw5rxze2mhg2mdbwef9uzwczlmpwzyjdxq?sha=22e856569d1d0c43