Vedtægter

Vedtægter for Allerød Håndbold Klub

§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Allerød Håndbold Klub og hjemsted er i Allerød Kommune.


§ 2. Formål
Klubbens formål er at spille og fremme kendskabet til håndboldspillet, samt at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, således at der skabes et sundt foreningsliv for medlemmerne.


§ 3. Medlemskab
Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.


§ 4. Indmeldelse
Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer/medlemsadministrator via formular på klubbens hjemmeside.


§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til klubbens kasserer/medlemsadministrator via formular på klubbens hjemmeside.


§ 6. Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling eller evt. en ekstraordinær generalforsamling.


Såfremt forfaldent kontingent ikke er modtaget senest 14 dage efter forfaldsdag, fremsendes en rykker og der pålægges et gebyr fastsat af bestyrelsen. Betalingen skal ske senest 14 dage fra rykkerbrevets dato.

Ved fortsat manglende betaling mister medlemmet retten til træne i og at spille for Allerød Håndbold Klub.


§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, f.eks. på offentlige tilgængelige medier, der ses af klubbens medlemmer og andre med interesse i Allerød Håndbold Klub.


Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


§ 8. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetningen.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
  4. Fremlæggelse af budget, samt fastsættelse af medlemskontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.


§ 9. Stemmeret og afstemning
Stemmeret har ethvert tilstedeværende medlem, såvel aktive som passive, når disse har været medlemmer i mindst tre måneder, og ikke er i kontingentrestance, dog har unge under 15 år kun stemmeret via fremmødte forældre eller værge.


Til vedtagelse af almindelige forslag kræves over halvdelen af de afgivne stemmer.

Skriftlig afstemning foretages, såfremt 10 % af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten forlanger det, i modsat fald sker afstemningen ved håndsoprækning.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst ¼ eller 50 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig fremsætter begæring herom til bestyrelsen.


Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal være bilagt en motiveret fremstilling af forhandlingsemner. Bestyrelsen indvarsler til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 30 dage efter begæringens fremkomst.


§ 11. Bestyrelsens ledelse

Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 – 10 personer. Heraf vælges formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold.


Alle vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år. Genvalg kan ske for en ny periode.


Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde, senest 3 uger efter generalforsamlingen. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg.


Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Suppleanterne vælges for 1 år.


Valgbarhed har stemmeberettigede, der er fyldt 15 år og deres forældre, dog kræves at formand og kasserer er personligt myndige. For at være valgbar skal den foreslåede personligt være til stede og tilkendegive at være villig til at modtage valg, eller der skal skriftligt ligge tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.


Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, og de indkaldes med mindst 7 dages varsel.


Der føres og offentliggøres referater af bestyrelsens møder.


Udadtil kan formand og kasserer tegne Allerød Håndboldklub i forening.


§ 12. Regnskab
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Klubbens regnskab afleveres til revision inden udgangen af marts måned.


Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorpåtegning og underskrift.

Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.


§ 13. Vedtægtsændringer
Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne
stemmer er for forslaget.


§ 14. Allerød Håndbold Klubs opløsning:
Allerød Håndbold Klub kan kun opløses når 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom, med 2/3 af de afgivne stemmer for opløsningen.

På generalforsamlingen skal træffes bestemmelse om anvendelse af klubbens evt. formue og løsøre.


Således vedtaget på generalforsamling den 23. marts 2022. 

Underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.


Download vedtægterne her